Miljöaspekter, biologisk mångfald & ekosystemtjänster

Att välja produkter som är framställda på ett miljöriktigt sätt, gör att du bidrar till ett hållbart och friskt jordklot, som inte bara vi som lever nu har turen att få njuta av, utan även våra barn, barnbarn och deras kommande generationer. I den ekologiska odlingen vill man samverka med naturen och dra nytta av allt det som naturen ger oss.

Ekosystemtjänster är ett begrepp, som handlar om att naturen ger oss en mängd faktiska ”tjänster”, helt gratis. Dessa tjänster kan exempelvis vara pollinering som genomförs av många av våra insekter, vattenrening som bland annat fungerar tack vara våra musslor i vattnet och maskarna i jorden som sönderdelar organiskt material och gör det möjligt för oss att odla i en näringsrik jord. Så hur kan dina val av produkter bidra till att dessa ekosystemtjänster främjas?

De kemiska ämnen som används i den konventionella odlingen för att förhindra insektsangrepp, skadar också de insekter som man behöver ha för pollinering. Utan pollinering blir det t.ex. inte några frukter och bär. Idag är detta ett stort problem och många arter håller på att dö ut. Flera undersökningar har visat att det finns 30 % mer fåglar, humlor, nyckelpigor, bin m. fl. på ekologiska gårdar än på konventionella. 

En del av de kemikalier som används inom det konventionella jordbruket hamnar i havet och gör att musslorna i vattnet tar stor skada. Musslorna hjälper oss bland annat med att rena vattnet och motverkar på så sätt övergödning och bottendöd genom att ta upp kväve och fosfor. Den som väljer ekologiskt, behöver inte oroa sig för att kemikalier från åkrarna skadar livet i våra vatten och gör att ekosystemtjänsten går förlorad. 

Näringen i jorden bör bevaras, vilket arbetet på ekologiska gårdar bidrar till. Maskarna i jorden är oerhört viktiga, när det kommer till hur näringsrik jorden är. Genom växelodling, då man varje år odlar olika grödor på samma åker, urlakas inte jorden på näring. Den ekologiske odlaren plöjer inte heller lika djupt, som den konventionelle. Detta är åtgärder som gör att masken, som är så viktig, inte tar skada. 

Alla dessa åtgärder är givetvis viktiga delar, för att gynna och bevara den biologiska mångfalden, som annars tar väldigt stor skada av dagens konventionella jordbruk. Miljövänliga val gör det möjligt att förändra situationen för djur och växter, och du som konsument har faktiskt möjlighet att bidra till ett miljöarbete i rätt riktning.